팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

Cách khắc phục các
lỗi thường gặp

Chuẩn đoán và khắc phục lỗi

Hầu hết các hiện tượng bất thường xảy ra khi có sự cố với kết nối giữa thẻ đồ họa ở cây máy tính và màn hình;
vì vậy vui lòng kiểm tra xem cáp tín hiệu có được kết nối đúng không. Ngoài ra, cần chú ý không cài đặt vượt quá độ phân giải tối đa mà màn hình hỗ trợ.

1. Trường hợp màn hình không hiển thị hoặc không phát ra âm thanh

Kiểm tra xem phích cắm nguồn có bị ngắt kết nối không. Kiểm tra xem đã nhấn nút nguồn điện chưa. Kiểm tra chế độ cài đặt độ sáng và độ tương phản. Kiểm tra âm lượng

2. Trường hợp màn hình có hiển thị nhưng không phát ra âm thanh.

Kiểm tra âm lượng Kiểm tra chế độ cài đặt âm thanh của thiết bị phát âm thanh

3. Không có tín hiệu

Kiểm tra xem cáp DP hoặc cáp HDMI nối giữa màn hình LED và máy tính đã được kết nối đúng chưa. Kiểm tra xem lựa chọn đầu vào màn hình đã được cài đặt đúng chưa.

4. Trường hợp nút OSD không hoạt động

Cài đặt lại màn hình LED bằng cách tắt và bật lại màn hình.